Regler for ændring af stavemåder

Da jeg lavede Lyddansk i sin tid blev jeg inspireret af et engelsk forslag, Cut Spelling (CS). CS virker ved at ændre stavemåderne på ord på en systematisk måde vha. et antal regler. Lyddansk virker på samme måde. Reglerne findes i det oprindelige Lyddansk essay, men er gengivet nedenfor.

Der har været et par ændringer siden første version af Lyddansk.

 • Regel tilføjet som sletter stumme <g>’er. G5.
 • Ændring af O3 til at gælde ikke bare OUR > UR, men OU > U når udtalen er ca. [u].

Regler for Lyddansk 1

Systemet er delvist kopieret fra Upward (1996). Reglerne får navn efter det bogstav som de ændrer samt hvilket nummer regel det er for det bogstav. Dvs. hvis der er tre regler for bogstavet A, så kaldes de A1, A2 og A3. Reglerne gennemgås alfabetisk, dvs. startende med dem som ændrer eller fjerner A. Nogle gange diskuteres en regel i flere detaljer hvor homografer som bliver dannet nævnes. Disse er fundet via. (DAT) og betydningerne er kopieret fra (PNO). Dette gælder også tilfælde hvor jeg ikke kendte til en betydning af et ord eller et ord.

C

C1 -C- > -S-

TO cykle, komplicere, LD sykle, komplisere,

Hvor C udtales som S, så byttes de ud. Se 2.3.3.1.

C2. -C- > -K-

TO cafe/café, Cypern, cancer LD kafe/kafé, Kypern (pudsigt at det staves Kario men ikke Kypern i TO), kancer (slutform kanser cf. C11)

Hvor C udtales som K, så byttes de ud. Se 2.3.3.1.

C3 -SC- > -S-

TO fascinerende, disciplin, discipel LD fasinerende (slutform fasinerene), disiplin, disipel

Hvor -CS- optræder men blot udtales som S så fjernes C’et. Det er svært for mange at huske det stumme C i fx TO fascinerende. Se 2.3.3.1.

E

E1 -ENT-/-EN- > -ANG-

TO abonnement, accent, kompliment LD abonnemang, accang (slutform aksang), komplimang

Ord der staves med -ENT- eller -EN- udtales nogle gange [ɑŋ] pga. deres franske oprindelse, og når de gør, så skrives de -ANG-.

Se 2.3.3.2.

E2 -E- > -Æ-: slem > slæm

TO den, ven, dem, slem, elske, LD dæn, væn, dæm, slæm, ælske,

Når E udtales [æ] som Æ i TO æsel, så byttes E med Æ. Se 2.3.2.3.

Homografer

Der opstår en del homografer pga. denne ændring. Nogle af dem er nævnt herunder. Det vurderes at de ikke vil føre til mange problemer.

hæld

TO held sb. betyder

 1. det at noget lykkes for nogen el. at der ved et tilfælde sker noget godt

TO hæld sb. betyder

 1. nærme sig sin afslutning

TO hælde vb. imperativ hæld betyder

 1. ligge skævt i landskabet = SKRÅNE
 2. være nær ved at være forbi

TO hælde vb. imperativ hæld betyder

 1. få en væske el.lign. til at løbe ud af en beholder ved at holde den på skrå = ØSE, GYDE, PØSE, SPILDE
 2. (dagl.) smide nogen ud fordi deres tilstedeværelse ikke længere er ønsket

Der er altså tre homografer i forvejen men jeg har aldrig haft noget problem med at finde ud af hvad der menes. Jeg kan ikke finde på nogen sætning hvor der opstår problemer efter at TO held også skrives ens med de andre.

sæt

TO set sb. betyder

 1. det område hvor en scene til en film el. et tv-program skal optages

TO sæt sb. betyder

 1. en samling af flere ting som hører sammen
 2. en afdeling af en sportskamp hvor der spilles til en bestemt pointstilling, fx tennis og volleyball, el. en del af en jazzkoncert
 3. en kortvarig, heftig og pludselig bevægelse = GIB
 4. (ældre) på en måde = EGENTLIG

Det andet ord er i forvejen meget flertydigt, men jeg husker ikke at nogensinde være stødt ind i problemer med flertydigheden af det ord. Jeg kunne ikke finde på en sætning som er flertydig når der skabes et sæt (pun intended) homografer som effekt af E2.

skæl

TO skel sb. betyder

 1. en linje der adskiller to grunde

TO skæl sb. betyder

 1. en lille, tynd hudflage som afstiver og beskytter huden på fisk el. krybdyr
 2. en almindelig sygdom i menneskets hovedbund hvor små, tørre flager af hud falder af
 3. en lille flage som dækker overfladen på især planter

Det andet ord er i forvejen flertydigt men jeg husker ikke at nogensinde være i tvivl om hvad der blev ment. Heller ej kunne jeg umiddelbart finde på en sætning som er flertydig pga. det sæt homografer som E2 skaber.

E3 -EU- > -ØJ-

TO reumatologi, freudianer LD røjmatologi, frøjdianer

Når -EU- udtales [ɔj], så skrives det også således. Denne udtale er meget sjælden på dansk. De fleste ord der staves -EU- udtales [öw] eksempler: europa, euro, neuro. Hvis man ikke ønsker at ændre navnet Freud til Frøjd, så kan man også beholde freudianer. Se 2.3.2.9.

E4 -E- > -A-

TO ej, dej, nej, fej, LD aj, daj, naj, faj,

Når E udtales [ɑ] byttes de. Særligt forvirrende er det at TO maj, haj, kaj, skrives med A selvom vokalen er den samme. LD retter op på dette problem. Se 2.3.2.6.

E5 -EAU- > -O-

TO niveau, bureau, plateau LD nivo, buro (slutform byro jf. U1), plato

Et par fremmedord/låneord af fransk oprindelse skrives -EAU- men udtales [o]. I disse ord byttes -EAU- ud med O.

Se også 2.3.2.14.

G

G1 -G- > -J-

TO dig, jeg, sig LD dij (slutform daj), jej (slutform jaj), sig (slutform saj)

Når G udtales som J byttes de. Dette fjerner visse homografer som opstår pga. andre regler, se under I. Denne ændring gælder også i ord som løgn som da bliver til løjn. Se 2.3.2.9.

G2 -N > -NG

TO facon, balkon, flakon, punkt LD facong (slutform fasong), balkong, flakong, pungkt (slutform pångt)

Nogle ord slutter på -N men udtales med [ŋ]. Normalt skrives denne lyd -NG på dansk, så disse ord rettes ind. Det drejer sig ofte om franske låneord.

Bemærk at denne regel ikke ændrer ord som udtales [ŋk] men slutter på -NK, fx TO dunk (sb.), tænke, ranke LD dånk, tænke, ranke. Det skønnes, med reference til engelsk og New Spelling reformforslaget, at denne stavemåde er værd at beholde. Jeg tror i øvrigt at den er undtagelsesfri, i den forstand, at alle ord som staves -NK udtales [ŋk], og ikke [nk].

For mere, se dette indlæg om samme.

G3 -G- > -SJ-

TO garage, regime, sergent LD garasje, resjime (slutform ræsjime), sersjent (slutform sersjant)

Nogle få franske låneord/fremmedord udtales [sj] men skriver -G-. Disse ord får i stedet stavemåden SJ.

Se 2.3.3.9.

G4 -G- > -V-

TO og, dog LD ov, dov

Når -G- udtales som [w] som i og, så skrives den -V-. Bemærk at der er betydelig variation blandt danskere i udtalen af ord med -G- som [w]. Man bør derfor være påpasselig med at anvende denne regel.

G5 -G- >

TO lig, pige LD li, pie

Når -G- udtales [] (er stumt), så fjernes det. Se dette indlæg for nærmere diskussion. Ikke en del af det oprindelige forslag.

H

H1 HV- > V-

TO hvem, hvad, hvor, hvornår, LD vem, vad, vor, vornår,

Når H’et er stumt, så fjernes det. Man kunne tro at det er en dårlig ide at fjerne H’et i TO hvis da det så bliver til vis som er ens med TO vis som kan udtales anderledes.

Dog er TO allerede et kæmpe rod med de her ord. TO vis er stavemåden til fire forskellige ord (!)2: 1. sb. han er på sin vis en ganske flink fyr udtales [‘viʼs], 2. adj. visse personer tåler ikke sol udtales [‘ves], 3. adj. en vis, gammel kone udtales [‘viʼs], 4. vis mig dine hænder! udtales [‘vis]. TO hvis er også flertydigt: 1. pron. hvis kone er hun? udtales [‘ves], 2. konj. hvis du gør det, bliver jeg vred udtales [‘ves]. Som det kan ses er der næsten slet ingen sammenhæng mellem stavemåde og udtale. Det hjælper ikke at man ser i et lidt bredere perspektiv på andre TO ord som starter med HVI-: 1. hviske [‘vesgə], 2. hvisle [‘vislə el. ‘ves-].

LD retter simpelthen blot stavemåden på alle disse ord så de passer med hvordan de udtales. Dette gøres ved at fjerne H’et hvor det er stumt, og ændre vokalbogstavet hvor det er misvisende for hvilken vokal ordet udtales med. Se 2.3.3.4.

H2 HJ- > J-

TO hjul, hjerne, hjælp LD jul, jerne, jælp

Når H’et er stumt, så fjernes det. Der laves rigtigt mange fejl pga. forvirringen om hjul (på en bil) og jul (1. – 24. dec.). Se 2.3.3.4.

H3 TH- > T-

TO Thailand, thi, Thule LD Tailand, ti, Tule

Nogle få ord der begynder med TH- udtales blot T-. I disse ord fjernes H’et. H’et fjernes ikke i engelske låneord med -TH som udtales [θ] (som i death), en lyd der minder om blødt D [ð] i dansk.

I

I1 -I- > -A-

TO dig, mig, sig, design LD dag , mag, sag, desagn (slutform desajn)

Når I udtales [a] eller [ɑ], så byttes I med A.

TO dig bliver til dag, dag rettes videre til daj, se G1.

TO mig bliver til mag og videre til maj. Det bliver dermed ens med ordet TO/LD maj (måneden) som udtales anderledes. Kontekst kan formentlig skille dem ad, fx han har fødselsdag i maj kan ikke misforstås til at betyde pronomenet.

TO sig bliver til sag, som da bliver ens med sb. sag. Men pron. sag rettes til saj. Se G1.

I2 -I- > -E-

TO skille, skilte, hinde LD skelle, skelte, hende

Når I har en E lyd, så byttes de. Se 2.3.2.5.

I3 -SION- > -SJON-

TO allusion, konklusion, revision LD allusjon, konklusjon, revisjon

Når ord staves -SION- og udtales [sjon], så ændres stavemåden til -SJON-.

Se 2.3.2.11.

I4 -I- > -J-

TO familie, olie, folie, joint, toilet LD familie, olje, folje, jojnt (slutform djøjnt), tojlet (slutform tøjlæt)

I udtales nogle gange som J og hvor det gør, så byttes de. Denne regel gælder også i diftongen [ɔj] der nogle gange skrives -OI-. Disse bliver altså rettet til -OJ-, men bliver rettet videre af O2 til -ØJ-. Se 2.3.2.9, 2.3.2.11 og 2.3.2.12.

Også nævnt i Hansen (1969), s. 56. Se også L1.

I5 -I- > -Æ-

TO ring, spring, ytring LD ræng, spræng, ytring

Denne ændring ændrer ord der staves med I og har en [æ] lyd til Æ. Det kan være svært i endelsen -ING at høre forskel på på [eŋ] og [æŋ], men udtalen med [æ] forekommer især foran R. Se 2.3.2.3.

J

J1 J- > DJ-

TO jobbe, jazz, joker LD djobbe, djazz (slutform djas), djoker

Nogle ord som staves med initialt J- men udtales [dj] ændres til DJ-.

Se 2.3.3.8.

J2 J- > SJ-

TO journalist, journal, jasmin, projekt LD sjournalist (slutform sjornalist), sjournal (slutform sjornal), sjasmin, prosjekt (slutform prosjækt)

Nogle få ord som staves med initialt J- udtales [sj] ændres til SJ-.

Se 2.3.3.8.

K

K1 -NK- > -NG-

TO punkt, adjunkt, funktion LD pungt (slutform pångt), adjungt (slutform adjångt), fungtion (slutform fångsjon)

I en del ord er K-lyden i -NKT- forsvundet og N’et udtales som -NG- typisk udtales [ŋ]. Når det er tilfældet, så byttes K’et med et G.

Se 2.3.3.2.

L

L1 -LL- > -LJ-

TO billard, brilliant LD biljard, briljant

Nogle gange udtales LL [lj] og hvor det gør, så skrives i stedet LJ.

Se 2.3.3.4 og I4.

O

O1 -O- > -Å-

TO onsdag, krog, ost LD ånsdag, kråg, åst

Når O udtales [å] som i Åse byttes O med Å.

Se 2.3.2.7.

O2 -OJ- > -ØJ-

TO konvoj, soja, toilet LD konvøj, søja, tøjlet (slutform tøjlæt)

Når -OJ- udtales som -ØJ- udtales, [ɔj], så byttes O med Ø.

Se 2.3.2.9.

O3 -OU- > -U-

TO amour, ajour, gourmet LD amur, ajur (slutform asjur), gurmet (slutform gurme)

En række fremmedord/låneord skrives med OU men udtales blot [u] (eller [u:]). Disse ords stavemåde ændres til -U-. Se dette indlæg for nærmere diskussion.

Se 2.3.2.15

O4 -OU- > -O-

TO journalist, journal LD jornalist (slutform sjornalist), jornal (slutform sjornal)

Nogle få fremmedord/låneord skrives -OUR- men udtales blot [or]. Disse ords stavemåde ændres til -OR.

Se 2.3.2.15

P

P1 -P- ->

TO psyke, psykologi, pseudonym LD syke, sykologi, seudonym (slutform søvdonym)

P er nogle gange stumt og hvor det er, så slettes det. Det er især i ord med græsk oprindelse.

Se 2.3.3.5.

Q

Q1 -Q- > -K-

TO quiz, Qatar, tequila, LD kuiz (slutform kvis cf. U2 og Z1), Katar, tekuila

Hvor Q udtales som [k] eller [g], så byttes de ud.

Se 2.3.3.1.

S

S1 -SSION- > -SJON-

TO dimission, passion, transmission LD dimisjon, pasjon, transmisjon

Ord som staves med -SSION- og udtales [sjon] ændres til -SJON-.

Se 2.3.2.11.

S2 -S- >

TO succes, apropos, remis LD succe (slutform sykse/syksé), apropo, remi

S er nogle gange stumt, og når det er, så fjernes det. Det er især i franske låneord.

Se 2.3.3.6.

T

T1 -TION- > -SJON-

TO adoption, føderation , reaktion LD adopsjon, føderasjon, reaksjon

Ord som staves -TION- men som udtales [sjon], ændres til -SJON-.

Se 2.3.2.11.

T2 CH- > TJ-

TO charter, chat, chili LD tjarter, tjat, tjili

En række ord skrives CH- men udtales [tj]. I disse ord byttes CH ud med TJ.

Se 2.3.3.7.

T3 CH- > SJ-

TO charme, chef, chartek LD sjarme, sjef (slutform sjæf), sjartek (slutform sjartæk)

En række ord skrives CH- men udtales [sj]. I disse ord byttes CH ud med SJ.

Se 2.3.3.7.

U

U1 -U- > -Y-

TO parfume, resume, kostume LD parfyme, resyme (slutform ræsyme), kostyme,

Nogle få franske låneord som ender på -UME udtales [yme], og mindst et ord udtales [ymə]. U’et er er her misvisende og bliver skiftet ud med Y. Det forbliver valgfrit at bruge accent aigu (´) til at vise at E’et ikke udtales [ə] som sædvanligt, men udtales [e].

Se 2.3.2.13.

U2 -U- > -V-

TO automatisk, august, audiens LD avtomatisk, avgust (slutform avgåst), avdiens (slutform avdiæns)

Hvor U udtales som V, så byttes de ud.

Se 2.3.2.8.

U3 -U- > -Å-

TO undskyld, sum, dum, LD åndskyld, såm, dåm

Når U udtales [å], så byttes U med Å.

Se 2.3.2.7.

Effekter af U3

Der opstår visse problemer med ord som TO undskyld som bliver til åndskyld, da morfemet TO ånd udtales [ɔn’] ikke [ån’].

Verbet TO brugte datid af TO bruge bliver til brågte, så her sker der et vokalskifte. Dette er ikke unormalt i dansk men det er altså ikke slået igennem i stavemåden kun i udtalen. Ved andre verber er de slået igennem i både udtale og stavemåde jf. TO sige, datid sagde, participium sagt (bemærk vokalskifte til [ɑ] som dog stadig skrives A).

Verbet TO finde LD fende, participium fundet bliver til fåndet.

X

X1 -X- > -KS-

TO sex, fax, saxofon LD seks, faks, saksofon

Når X udtales [ks] eller [gs], så erstattes X er KS.

Se 2.3.3.1.

3.24.1.1 Homografer

TO sex sb. betyder

 1. kønsligt samvær og hvad der i øvrigt har med kønslivet at gøre

TO seks talord betyder

 1. tallet 6; romertal: VI

Det skønnes at disse homografer ikke fører til mange problemer da de er to forskellige ordklasser, hhv. sb. og talord. Det er meget svært eller umuligt at lave en flertydig sætning, og hvis det skulle lykkes, så adskiller kontekst formentlig betydningerne.

Det bemærkes at regel E2 ændrer E i begge ord til Æ; sex > seks > sæks og seks > sæks.

X2 -X- > -S-

TO xylo- (fon, fonist, graf, grafi) xenofobi, LD sylo-, senofobi

Nogle få gange udtales X som S. I disse tilfælde ændres stavemåden til S.

Se 2.3.3.1.

Y

Y1 -Y- > -Ø-

TO skylle, lykke, myndig LD skølle, løkke, møndig

Når Y udtales som [ö] som i køn eller [ø] som i ø sb., så byttes Y ud med Ø. I hvert fald et enkelt ord har TO allerede dobbeltform med Ø nemlig TO nyk/nøk (PNO).

Se 2.3.2.4.

Homografer

Der bliver dannet 9 homografer (DAT). Ingen af dem vurderes at være særlig problematiske. Her er et eksempel.

TO lykke sb. bliver til LD løkke som allerede findes i TO. TO lykke betyder

 1. en følelse som skyldes stor glæde og tilfredshed
 2. held

TO løkke sb. betyder

 1. en bue på et tov, en snor el. en tråd som er formet sådan at tovet, snoren el. tråden krydser sig selv, og som ofte er lavet med det formål at den kan trækkes sammen om noget der er anbragt i den
 2. et indhegnet stykke skov el. mark

Det vurderes at denne homograf er et lille problem da kontekst altid eller næsten altid vil gøre det umuligt at tolke forkert.

Y2 -Y- > -J-

TO boykot, loyal, yoyo LD bojkot (slutform bøjkot), lojal (slutform løjal), jojo

Når Y udtales som J, så byttes Y med J. Dette gælder også i diftongen [ɔj] som nogle gange skrives -OY- (især når ordet stammer fra engelsk), men som skal ændres til -ØJ-. Når -OY- ændres til -OJ- af denne regel, så bliver ordet rettet videre af O2 til -ØJ-.

Se 2.3.2.9.

Z

Z1 -Z- > -S-

TO zebra, zink, zone LD sebra, sink, sone

Hvor Z udtales [s] (og det gør det så vidt jeg ved altid), så byttes de ud.

Se 2.3.3.1.

 

Noter

1 I øvrigt et eksempel på et ord hvor det går helt galt da C et sted udtrykker [k] og et andet sted [s] i samme ord, et andet eksempel er TO accent [ɑksaŋ]

2 Alt efter hvordan man inddeler ord. Disse fire er taget efter Politikens Nudansk Ordbog 2005.